Description

Overview

This project provides support material for the teaching of the topic “Bia” to children in third or fourth class in schools where Irish is taught as a second language. The website has a variety of interactive exercises and games e.g. cloze exercises, matching games, crosswords and quizzes. These enable the children to develop their Irish reading and writing skills in an active and enjoyable way.

Several activities, catering for a range of abilities, are provided under each of the following headings:

 • An Bricfeasta
 • An Lón
 • An Dinnéar
 • Picnic
 • Oíche Shamhna
 • Dinnéar na Nollag
 • Breithlá Áine
 • Sa Siopa
 • Sa Bhialann
 • Sa Chistin

The website has a link to “Clicker grids”. Children who have access to a program called Clicker 4 may use these to write their own stories on aspects of the topic “Bia”.

Tá achmhainní foghlama don ábhar “Bia” dírithe ar daltaí sa triú nó sa ceathrú rang i mbunscoileanna ina bhfuil gaeilge á mhúineadh mar dara theanga ar fáil sa suíomh ghreasáin seo. Tá éagsúlacht cluichí agus tascanna idirghníomhacha ann, mar shampla, líon na bearnaí, cluichí meaitseála, crosfhocail agus tráth na gceist. Tugann siad sin deiseanna do na leanaí a scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta sa Ghaeilge a fhorbairt i slí taitneamhach agus gníomhach.

Tá cuid mhaith tascanna, ar leibhéil deachrachta éagsúla, ar fáil faoi na teidil seo a leanas. – An Bricfeasta – An Lón – An Dinnéar – Picnic – Oíche Shamhna – Dinnéar na Nollag – Breithlá Áine – Sa Siopa – Sa Bhialann – Sa ChistinTá nasc idir an suíomh greasáin agus “Clicker Grids”. Tig leis na daltaí atá fáil acu ar an ríomhchlár “Clicker 4” na hábhair sin a úsáid chun a scéalta féin a scríobh faoi ghnéithe den topaic “Bia”.Moltar go bhfuil foclóir saibhir i labhairt agus i gcluas-éisteacht forbartha ag na daltaí sa topaic “Bia” roimh dul i ngleic leis na tascanna.

What You Need

Equipment Required: At least one multimedia PC with Internet AccessUseful Equipment:Data Projector, Clicker 4, Wordprocessor

Classroom Organisation: The activities may be introduced to the whole class. Children may then work individually or in pairs.

Curriculum Addressed

Gaeilge – Léitheoireacht

Cuirfear ar chumas an pháiste

 • brí a bhaint as an bhfocal scríofa
 • stór níos leithne de ghnáthfhocail inléite a chur le chéile óna t(h)aithí ar théacs
 • focail a aithint trí úsáid a bhaint as leideanna agus as pictiúir
 • a bhfuil á léamh aige nó aici a thuiscint
 • léitheoireacht fheidhmiúil a dhéanamh

Gaeilge – Scríbhneoireacht

Cuirfear ar chumas an pháiste

 • taitneamh agus sásamh a bhaint as gníomhaíochtaí oiriúnacha scríbhneoireachta
 • cluichí taitneamhacha focal a imirt
 • cleachtaí scríbhneoireachta a dhéanamh
 • abairtí le pictiúir a chur san ord ceart chun scéal simplí a scríobh
 • úsáid a bhaint as cláir oiríunacha réamhullmhaithe don ríomhaire pearsanta.

Objectives

This project provides support material for the teaching of the topic “Bia” to children in third or fourth class in schools where Irish is taught as a second language. The website has a variety of interactive exercises and games e.g. cloze exercises, matching games, crosswords and quizzes. These enable the children to develop their Irish reading and writing skills in an active and enjoyable way.

Author: Marion Morrin
Visit Resource

Other Projects